1- نصب و اجرای پرده‌های بین تختی بیمارستانی

نصب و اجرای پرده بین تختی به صورت تخصصی بدون نیاز به عملیات بنایی و خراب کاری ساختمانی

2- اجرای پرده با میل پرده خم

1- اجرای پرده با لوله و اتصالات استیل

2- ارائه خدمات مشاوره، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم‌های گازهای طبی بیمارستانی

 تعمیرات، سرویس و نگهداری سیستم گازهای طبی بیمارستانی، دستگاههای اکسیژن ساز، هوای فشرده مرکزی و وکیوم مرکزی.
نصب و اجرای تخصصی تجهیزات گازهای طبی.

8- سیستم وکیوم مرکزی

9- مانیفلد گازهای طبی

10- چراغ‌های سیالتیک

11- ستون‌های سقفی

5- سیستم هوای فشرده

6- کنسول بالا سر بیمار

7- آویز سرم سقفی

1- لوله کشی مسی گازهای طبی

2-  پلیت‌های ستون سقفی

3- ولوباکس، آلارم و آتلت

4- سیستم اکسیژن ساز

3- نصب و اجرای سیستم محافظتی دیوارها و درب‌ها

نصب و اجرای ضربه گیرهای بیمارستانی بدون نیاز به عملیات بنایی و خراب کاری ساختمانی

3- اجرای سیستم وال گارد

4- اجرای سیستم محافظ درب

1- اجرای سیستم هندریل

2- اجرای سیستم کرنر گارد